/דף הבית /שאלות נפוצות

/ שאלות נפוצות /

מה היתרונות במתן שירותי גביה ע"י מרקם שירותי גביה לעסקים?

השירות שניתן במרקם שירותי גבייה לעסקים

ביצוע גבייה שוטפת, מעקב ובקרת גבייה

התאמת כרטסת לקוחות

שיחות עם לקוח/חייב מתבצעת באדיבות, מסירות, רגישות ואסרטיביות תוך שמירה על הלקוח.

מרקם שירותי גבייה לעסקים תבצע את שיחות הטלפון, מעקב, תזכורות פגישות מול החייב (הלקוח), וזאת תוך כדי תיעוד במערכות השונות העומדות לרשותנו ובכך תגדיל את תזרים המזומנים ותפחית את דוח גיול החובות בעסק.

יתרונות

  • נחסוך לך את הזמן וכח האדם.
  • יש לנו את הכלים הדרושים לפניות חוזרות ללקוח בערוצי תקשורת שונים.
  • אנו מבצעים בקרה ומעקב תמידי על כל לקוח.
  • נדאג לשמירת מערכת יחסים תקינה בן לקוח חייב לבעל העסק.
  • נמנע ממך את ההוצאות המיותרות כגון שכ"ט עו"ד, הוצל"פ עיקולים וכו'.
  • אנו מאמינם בשירות אדיב סבלני וסובלני בשילוב אסרטיביות.
  • נדאג לתזרים מזומנים.
  • עלות השירות נמוך מעלות שכר עובד חודשי.

המחאה, צ'ק

סעיף 73 לפקודת השטרות בחוק הישראלי מגדיר המחאה כ:"שיק הוא שטר חליפין משוך על בנקאי ובר-פרעון עם דרישה".

ע"ג ההמחאה, שיק.
בשיק חייבים להופיעה הפרטים הבאים:
1.      שם המוסד הפיננסי.
2.      המוטב.
3.      תאריך הנפקה.
4.      סכום התשלום.
5.      המושך, האדם או הישות כותבי ההמחאה.
6.      חתימת המושך פרטי המחאה לקריאה ממוכנת.


בהיותה של ההמחאה שטר חליפין, הרי היא עונה על ההגדרות הכתובות בפקודת השטרות לעניין היסודות הנדרשים למתן תוקף למסמך כשטר. הגדרת השטר בסעיף 3(א) לפקודת השטרות מפרטת יסודות אלו -"שטר חליפין הוא פקודה ללא תנאי ערוכה בכתב מאת אדם אל חברו, חתומה בידי נותנה, בה נדרש האדם שאליו ערוכה הפקודה לשלם לאדם פלוני או לפקודתו, או למוכ"ז, סכום מסוים בכסף, עם דרישה או בזמן עתיד קבוע או ניתן לקביעה".
מיסודות אלו נגזרת צורת ההמחאה:"פקודה" - בהמחאה צריך להיות ביטוי המופנה אל הבנק בצורת ציווי. לרוב יש שימוש במונח "שלמו"."ללא תנאי" - ההמחאה אינה צריכה להיות מותנית בתנאי כלשהו. הגבלת הסחרות, דהיינו ציון "למוטב בלבד" אינו תנאי. ניסוח על פני השטר במילים "לביטחון" מהווה מעין תנאי, אך לפי פסיקת בית המשפט העליון[4] אין תנאי זה פוסל את ההמחאה."מאת אדם אל חברו" - האדם הוא המושך, בעל החשבון, וחברו הוא הבנק שבו מתנהל החשבון. פרטי האדם ופרטי הבנק צריכים להופיע בבירור על פני ההמחאה. כללי שיקים ללא כיסוי, התשנ"ב-1992, קובעים את הפרטים המתייחסים אל המושך, הצריכים להופיע על פני ההמחאה, והם השם, מספר הזהות והמען."חתומה בידי נותנה" - ואכן, בהמחאה ישנו מקום המיועד לחתימת המושך."לשלם לאדם פלוני, או לפקודתו, או למוכ"ז" - בהמחאה ישנו מקום המיועד לשמו של המוטב. לרוב הניסוח הוא "שלמו לפקודת", אך לעתים נמחקת המילה "לפקודת" על מנת להגביל את הסחרות של ההמחאה."סכום כסף מסוים" - במרבית ההמחאות ישנו מקום לכתיבת הסכום הן במילים והן בספרות."עם דרישה או בזמן עתיד קבוע או ניתן לקביעה" - בהמחאה ישנו מקום לכתיבת התאריך, כאשר על פי סעיף 73(ב) לפקודת השטרות, "שיק יכול שהתאריך הנקוב בו יהיה מאוחר מיום הוצאתו, אולם שיק כזה (שיק מאוחר) לא יהיה בר פרעון ולא יהיה ניתן לקיבול אלא מהתאריך הנקוב בו". המחאה שנכתבה לתאריך עתידי קרויה המחאה מעותדת או בלשון עממית צ'ק דחוי. בעבר הבנקים בישראל חויבו לפרוע המחאה מעותדת גם אם התאריך הרשום עליה טרם הגיע.
מלבד פרטים אלו הנדרשים על פי החוק על מנת ליתן תוקף להמחאה כשטר, נהוג לציין פרטים נוספים על פני ההמחאה:המחאות מגיעות לרוב בפנקסים המכילים 25 המחאות. בפנקס ישנו ספח, המאפשר רישום פרטי ההמחאה, על מנת שניתן יהיה לעקוב אחר ההמחאות שהוצאו מן הפנקס.ההמחאה כוללת (בדרך כלל בשורה התחתונה) גם את פרטי חשבון הבנק, הסניף בו מתנהל החשבון ומספר ההמחאה.
סעיפים 76 עד 84 לפקודת השטרות עוסקים ב"שיקים משורטטים" ועיקרם הוא כי שיק המשורטט באופן המתואר בסעיף (לרוב שני קווי אלכסון, המכונים בלשון עממית "קרוס"), אינו ניתן לפרעון באמצעות תשלום כסף מזומן בדלפק הבנק, אלא רק באמצעות הפקדת כסף בחשבון בנק של המוטב. המדובר באמצעי ביטחון. כך, למשל, אדם שגנב שיק שאינו משורטט, וזייף חתימת היסב לטובתו, יוכל לגבות את סכום השיק במזומן בדלפק הבנק ולהימלט מבלי שנודעו עקבותיו. לו היה השיק משורטט, חייב היה להפקיד את תמורתו בחשבון בנק, דבר המאפשר התחקות אחר עקבותיו.
אוחז כשורה בהמחאה יכול להסב את ההמחאה, באמצעות חתימת היסב. חתימות היסב נהוג לחתום בגב ההמחאה.
מתוך: ויקיפדיה
    

כיבוד המחאה וחילולה

כיבוד המחאה וחילולה

על פי הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), תשנ"ב-1992, בנק שהוצגה לו המחאה לפרעון, יזכה את חשבון לקוחו בסכום השיק עוד באותו היום, אך המדובר בזיכוי ארעי, ההופך לזיכוי של קבע רק לאחר שלושה ימים, וניתן לביטול למפרע, אם הבנק לו הוצג השיק לפרעון סירב לפרוע אותו.
ההמחאה עצמה עוברת במערכת של מסלקה בין בנקאית, שבה היא נבדקת, ומאושרת לפרעון תוך ביצוע התחשבנות הדדית בין הבנקים. ישנן המחאות שלא תיפרענה, אם מסיבה טכנית, כגון פגם בחתימה או בהיסב, אם בשל הוראת ביטול שניתנה להמחאה על ידי המושך, ואם בשל אי כיסוי מספיק בחשבון המושך. אי כיבוד המחאה על ידי הבנק הנמשך קרוי בפקודת השטרות "חילול".
המחאה שלא כובדה בשל אי כיסוי מספיק, קרויה "שיק שסורב". בשיקים שסורבו עוסק בישראל חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981, הקובע סנקציות שונות לבעלי חשבונות בנק שבהם סורבו עשרה שיקים במשך שנים-עשר חודשים (ובלבד שחלפו חמישה-עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון). החשבון ייקרא "חשבון מוגבל" ובעליו ייקרא "לקוח מוגבל". על חשבון מוגבל ולקוח מוגבל מוטלות הגבלות שונות, והוא מפורסם ברשימה שמנהל בנק ישראל (ראו מערכת איתור חשבונות מוגבלים).
על פי סעיף 432 לחוק העונשין, המושך שיק מתוך ידיעה שאין חובה על הבנקאי לפרוע את השיק מן התאריך הנקוב בו עד 30 יום לאחריו, או אין לו יסוד סביר להניח שיש חובה כאמור על הבנקאי, והשיק הוצג לפרעון תוך התקופה האמורה וחולל, דינו - מאסר שנה או קנס.
לעתים המחאה יכולה להיות מסורבת או מוחזרת מטעמים טכניים, למשל תאריך לא חוקי, או אי חתימה של המוטב על גב ההמחאה. במקרה שיש להפקיד המחאה בידי צד שלישי, (כך שאיננו יכול לחתום במקום המוטב) על הפקיד של הבנק של בעל החשבון המוטב להחתים את ההמחאה בחותמת "זיכינו".

מתוך: ויקיפדיה
 

נכיון המחאות

 

נכיון המחאות

 
נכיון המחאה הוא הסבתהּ על ידי הנפרע לצד ג' כלשהו, בתמורה הפחותה מהסכום הנקוב בהמחאה. אותו צד ג' יכול להיות בנק או חברה פרטית. נכיון שטרות מקביל, למעשה, להלוואה שנותן צד ג' לנפרע, כאשר הרווח הצפוי לצד ג' מעסקת הנכיון, המקביל לריבית על ההלוואה, הוא ההפרש שבין הסכום הנקוב בשיק ובין התמורה ששולמה על ידי צד ג' לנפרע.
 

שירותי גבייה online

בעולם המדיה והטכנולוגיה של היום, השירות מתבצע במהירות רבה.
סרוק שמור והעלה את הקובץ הנדרש באמצעות האתר, לאחר מילוי פרטיך האישים נציגינו יחזרו אליך.
אין בהעלאת קובץ כלשהו התחייבות ומחויבות לביצוע גביה בפועל,
אלא רק לאחר שנחתם הסכם התקשרות בין מבקש השירות (לקוח פוטנציאלי) לבין מרקם שירותי גביה לעסקים בע"מ (נותן השירות)

"ההצלחה שלנו היא הרווח שלך"